<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Focusgroepen

Focusgroep Financieel (FIN) uitgelicht!

Leden van de Focusgroep Financieel (FIN) zijn professionals die actief zijn op het werkterrein van SAP Finance en Controlling. Daarbij gaat het zowel om licentieleden als partners. De groep organiseert regelmatig bijeenkomsten: online en in de praktijk. At Sital, voorzitter van deze focusgroep, vertelt er meer over.

“We hebben zo’n vijfhonderd leden op de lijst. Het belangrijkste doel van onze groep en de VNSG is natuurlijk om kennis met hen te delen en om hun belangen te behartigen. Tijdens events zijn er meestal ongeveer vijftig leden aanwezig. We hebben ook een actieve LinkedIn-groep waarin het uitwisselen van ervaringen centraal staat. Vaste onderwerpen die we als groep behandelen zijn onder meer implementatie-ervaringen, SAP-productontwikkelingen, gebruikerservaringen en behoeften, after-sales en probleemoplossing,” introduceert At de groep.

Actieve participatie
“We doen heel veel met SAP zelf,” vervolgt hij. “Het bedrijf is heel bereidwillig om kennis te delen. Dat is natuurlijk vooral vanuit de SAP-producten kant. Als focusgroep richten we ons meer op hoe deze producten in een organisatie geland zijn. Wat zijn de ervaringen? Hoe is een product geïmplementeerd, hoe gaan gebruikers ermee om? Ik denk dat dat de belangrijkste toegevoegde waarde van een ledenorganisatie is. Een keer per jaar houden we een enquête om te kijken waar de behoefte van onze leden zit. Ik hoop dat als we onze leden weer face-to-face kunnen ontmoeten dat dan meer interactie ontstaat. We hebben de actieve participatie van onze leden echt nodig.”

IT of business?
De aangesloten leden zijn volgens At een mix tussen IT-mensen en mensen van de business. “Daarbij ligt de nadruk iets meer op technische mensen: vanuit de consultancybedrijven maar ook van licentieleden. Een tijd geleden hebben we een leuke sessie gehad over SAP BRIM (Billing, Revenue & Innovation Management) en e-invoicing. Consultants legden meer de technische kant uit. Iemand met een financiële functie keek meer vanuit dat perspectief naar de oplossing. Die mix van techniek en klantverhalen maakt het juist interessant. Het is echter niet altijd makkelijk om een klant te vinden die een case wil presenteren. Het is kennelijk toch een drempel om als licentielid je verhaal te vertellen. Projectmensen of externen die een project hebben uitgevoerd, zijn hier eerder toe bereid. Er is blijkbaar enige terughoudendheid om details van een businesscase op tafel te leggen en die te delen met anderen. Of om op een high level aan te geven wat de benefits van een case zijn en om die te kwantificeren.”

Veranderingen in het vakgebied Finance?
Op de vraag welke trends hij recentelijk ziet, antwoordt At: “Het vak wordt gedreven door de verwachtingen van het management; hoe finance als functie de business kan ondersteunen. Voorheen ging het meer om het traditionele vastleggen van cijfers. Dat is tegenwoordig bijna een hygiënefactor geworden. Men gaat ervan uit dat we de cijfers goed kunnen vastleggen en presenteren. Dat is dus niet meer de toegevoegde waarde van finance. Het gaat er nu meer om hoe je het management ondersteunt om bepaalde keuzes te maken. Decision support wordt dus belangrijker, en het analytisch vermogen van de functies. Dat betekent niet alleen terugkijken maar ook vooruitkijken. Dat zie je ook terug in de oplossingen. Daarbij kun je je wel afvragen hoe volwassen die allemaal zijn. We hebben goede analytische tools. Daarmee kunnen we trends in de enorme hoeveelheid data waarover we beschikken opsporen en visualiseren, op basis waarvan je besluiten kunt nemen. Dat is nu bewezen technologie. Het vooruitkijken in accounting staat naar mijn mening echter nog in de kinderschoenen.”

Predictive Accounting
Wat versta je onder vooruitkijken? “Dat je kunt zeggen op welke cijfers je in de (nabije) toekomst uitkomt. Die denkwijze zit er nog niet bij voldoende bedrijven in. Het liefst zou ik een product zien dat je vandaag met 95% zekerheid kan zeggen waar je op uitkomt aan het eind van de maand. Dat is wat in een dynamische markt wordt gevraagd. Dat betekent ook dat je er als bedrijf anders in moet gaan zitten. Je zult je processen in realtime moeten organiseren, zodat je direct je data ter beschikking hebt om erop voort te borduren.” Worden de juiste tools en processen ontwikkeld om dat mogelijk te maken? At: “Predictive Accounting of Continuous Accounting dat ook SAP noemt is een belofte. Ik denk dat het een grote uitdaging is voordat dat in de praktijk gaat werken. Niet alleen in technisch opzicht, maar ook vanuit de change management-kant van de organisatie.”

Interactie met derde partijen
Andere ontwikkelingen die At noemt zijn de steeds soepelere interacties met derde partijen, zoals allerlei vormen van e-invoicing en netwerken met vendors. “Het Ariba-netwerk heeft bijvoorbeeld ook voor finance grote voordelen. Het is een vreemde situatie als je een factuur print, die verstuurt en de ontvanger deze scant en in zijn systeem zet. Terwijl je allebei SAP hebt en je heel goed elektronisch data kunt uitwisselen via allerlei platformen. Of het nou factuurdata is of fiscale data met e-invoicing: elektronische data-uitwisseling en platformen daarvoor worden steeds belangrijker en zijn zeker voor finance een topic,” aldus At.

SAP in het financiële domein
Hoe kijk je aan tegen de rol van SAP in het financiële domein? “SAP participeert in de focusgroep en in de voorbereidende meetings. Welke sprekers zouden we kunnen vragen over een bepaald onderwerp? Welke ontwikkelingen zijn er? Als VNSG proberen we daarbij natuurlijk een zo onafhankelijk mogelijke rol te spelen. We hebben bijvoorbeeld de discussie over andere producten dan SAP-producten. Onze leden zijn SAP-gebruikers maar dat wil niet zeggen dat ze alleen maar SAP gebruiken. Interessante vraag is dan ook in hoeverre SAP-producten en niet-SAP-producten samenwerken? En soms wil je ook iets vertellen over een end-to-end-scenario waarbij je verschillende producten gebruikt. We hebben bijvoorbeeld een presentatie over BlackLine gegeven: cloudgebaseerde services die zijn ontworpen om het volledige financiële afsluitingsproces te automatiseren en te controleren.”

Rondje langs de velden
Op de vraag op hij een wishlist heeft, zegt At dat hij graag vaker bij bedrijven op bezoek zou willen gaan: “Tijdens zo’n rondje langs de velden heb je meer interactie, dan begrijp je ook beter wat er leeft bij de leden. Ik denk dat dat mij helpt, want de tijd en energie is beperkt. Laten we dus focussen op wat echt toegevoegde waarde heeft. Sinds ik voorzitter ben, zijn er geen face tot face gebeurtenissen meer geweest vanwege corona. Zulke events met leden zou voor mij echt een nieuwe ervaring zijn. Vanuit onze eigen organisatie blijven we mensen stimuleren om deel te nemen als bestuurslid van de focusgroep. Mensen die er tijd en energie in willen steken. Het is allemaal vrijwilligerswerk maar het is niet vrijblijvend. We hebben mensen nodig die echt plannen kunnen maken voor volgende jaar. Die weten waar behoefte aan is en wat aansluit bij onze leden. Geïnteresseerden kunnen altijd rechtstreeks contact met mij opnemen!”

Focusgroep Financieel (FIN) uitgelicht

De focusgroep Financieel is een focusgroep voor SAP FI/CO gebruikers en consultants.
De bijeenkomsten van de focusgroep hebben allemaal een eigen thema of bestaan uit een aantal uiteenlopende thema’s. Een thema bijeenkomst wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Leden delen hun ervaringen door middel van een presentatie van een of meerdere actuele klantcases. Er is altijd een ervaren consultant van SAP aanwezig om het onderwerp vanuit de theorie te presenteren. Tenslotte worden door SAP de laatste ontwikkelingen toegelicht.

www.VNSG.nl/FIN 

Geïnterviewde: At Sital, voorzitter focusgroep Financieel
Interview: Frans van Hoesel
Tekst: Jon Hoofwijk, IT-tekstschrijver

Topic